Voer uw gegevens in

 

 

treatment data

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 13 van het Wetboek met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (Wetsbesluit nr. 196/03)

Geachte Gebruiker,

overeenkomstig artikel 13 van het Wetboek met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (Wetsbesluit 196/03) vindt u hieronder de informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die uitgevoerd worden door Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. voor het leveren van de gevraagde diensten.

1) De persoonsgegevens die u verstrekt bij het aanvragen van diensten van Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. of die tijdens het gebruik van dergelijke diensten alsnog worden geïnd, zullen uitsluitend verwerkt worden ten behoeve van Communicatie en/of Contact door Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. met de aanvragers van de diensten.

De door de Gebruiker verschafte gegevens worden door Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. verwerkt met behulp van geautomatiseerde, telematische en papieren middelen.

De gegevens in de databank worden niet bekendgemaakt of doorgegeven aan derden maar kunnen worden gebruikt door de Vertegenwoordigers van de kantoren van Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. (waaronder geldvorderingen, juridisch, customer care) aangesteld om dergelijke doeleinden na te streven.

In overeenstemming met de geldende voorschriften, krachtens wetsbesluit 196/03 en latere wijzigingen, de gegevens met betrekking tot de chronologie (gegevens over de ligging en de internetverbinding – zogenaamde logbestanden ) worden zes (6) maanden opgeslagen voor facturering of de vordering tot betaling (in geval van diensten tegen betaling), zoals bedoeld in artikel 123 van bovengenoemd wetsbesluit 196/03 en latere wijzigingen. De termijn is van kracht vanaf de vervaldag van de factuur.

Het verstrekken van uw gegevens is verplicht om de bovengenoemde doelstellingen te bereiken; het gedeeltelijk, onjuist of het niet verstrekken van gegevens kan tot gevolg hebben de onmogelijkheid u de gevraagde diensten aan te bieden.

2) Op uitdrukkelijke toestemming en tot intrekking ervan zullen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks of via derden – ook door middel van een of meerdere communicatietechnologie op afstand (e-mail, telefoon, automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst of fax) worden verwerkt, in aanvullng op de doeleinden die genoemd zijn in punt 1) van de informatie ook voor de doeleinden die niet strikt verbonden zijn met het leveren van de gevraagde diensten, ofwel voor:

a) het eventueel in dienst nemen bij een bijbehorende horecafaciliteit
b) het verzenden, ook via SMS, e-mail en/of telefoonkanalen van reclame, informatie en commerciële mededelingen;
c) directe en indirecte verkoop en plaatsing middels verschillende verkoopkanalen
d) interactieve commerciële communicatie;
e) klanttevredenheidsonderzoek over de kwaliteit van de verstrekte diensten (ook via derden);
f) promotionele initiatieven voor producten en / of diensten van derden;
g) markt- en statistische onderzoeken en studies.

De toestemming voor de verwerking en de doeleinden die genoemd zijn bij punt 2) is niet verplicht; na een eventuele weigering zal Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. uw gegevens alleen verwerken voor de doeleinden die genoemd zijn bij punt 1).

De verwerkingen die verwijzen naar punt 1) en 2) kunnen worden uitgevoerd met behulp van papieren of informatica en/of telematische hulpmiddelen en in elk geval gebruikmakend van voorwaarden en procedures die garanderen in overeenstemming te zijn met de op dit gebied geldende bepalingen.

Binnen Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. worden uw persoonlijke gegevens behandeld door de medewerkers van de Customer Care, Marketing, Facturering en de Commerciële en Technologische afdelingen . Deze medewerkers, die onder het rechtstreekse gezag van de "Verwerkingsverantwoordelijke" werken, zijn aangesteld als verwerkers van de gegevens en hebben, in dit kader, adequate werkinstructies ontvangen.

Naast de medewerkers van Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. kunnen enkele persoonsgegevens ook door derden behandeld worden, die gevestigd zijn in Italië en/of buitenland, waaraan Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. een aantal functionele activiteiten (of een deel daarvan) van de bovengenoemde geleverde diensten toevertrouwen. In dit geval zullen deze personen als autonome Gegevensbeheerders werken of aangewezen worden als Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerkers van de gegevens. De eventueel aangewezen verwerkingsverantwoordelijke of Verwerkers van de gegevens zullen adequate werkinstructies ontvangen, met specifieke verwijzing naar de minimale veiligheidsmaatregelingen, zodat de vertrouwelijkheid en de veiigheid van de persoonlijke gegevens gegarandeerd kunnen worden. Deze bovengenoemde derden maken in wezen deel uit van de volgende categorieën: Incassobureaus, Bedrijven die gegevens voor de facturering verwerken, Bedrijven die belast zijn met het afdrukken en versturen van de facturen naar de klanten, Consultansbureau’s, factoringsbedrijven, Telemarketingbedrijven en callcenter, Vertegenwoordigers en Zaakbezorgers, franchisenemers.

De persoonlijke gegevensbeheerders zijn: Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l. Met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks, op elk moment, gebruik maken van de rechten die beschreven worden in art. 7 van het Wetboek, die voor het gemak hierna vermeld worden, door te schrijven naar:

Residence Village/Residence Società Gestioni Turistiche S.r.l.
Via Altinate 62
35121 Padova
Italië

"Artikel 7 Recht tot toegang tot persoonsgegevens en andere rechten" 1. De betrokken persoon heeft het recht om bevestiging te ontvangen van het feit dat er al dan niet persoonsgegevens van hem/haar bestaan - zelfs als deze nog niet zijn opgeslagen - en heeft het recht om daarover te worden ingelicht in een begrijpelijke vorm.

2.De betrokken persoon heeft het recht om ingelicht te worden over:
a) de bron van zijn/haar persoonsgegevens;
b) de doeleinden en verwerkingsmethoden;
c) de logica die wordt toegepast in geval van verwerking met elektronische hulpmiddelen;
d) de identiteit van de beheerder, de verantwoordelijken en de aangewezen vertegenwoordiger op het grondgebied van de Italiaanse staat waar van toepassing;
e) de personen of persoonscategorieën aan wie deze persoonsgegevens verstrekt worden of die in het bezit ervan komen als aangewezen vertegenwoordiger op het grondgebied van de Italiaanse staat of verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers van de gegevens.

3. De betrokken persoon heeft het recht op:
a) bijwerkingen, rectificatie of, indien hij/zij dit wenst, toevoegingen aan de gegevens;
b) het verwijderen, het omzetten in een anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die op onwettige wijze zijn verwerkt, inclusief gegevens waarvan bewaring niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of vervolgens verwerkt werden;
c) de verklaring dat de handelingen van letters a) en b) bekend zijn gemaakt, ook wat de inhoud ervan betreft, aan degenen aan wie deze gegevens verstrekt werden met uitzondering van het geval waarin dit onmogelijk blijkt te zijn of waarvoor middelen nodig zijn die duidelijk onevenredig zijn met het gevrijwaarde recht.

4. De betrokken persoon heeft het recht om zich geheel of gedeeltelijk te verzetten:
a) tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om rechtmatige redenen, ofschoon in overeenstemming met de bedoelingen van de gegevensverzameling;
b) tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor verzending van reclame of materiaal voor directe verkoop, voor marktonderzoek of mededelingen van commerciële aard.

"Het uitoefenen van de bovengenoemde rechten kan direct of met schriftelijke machtiging of volmacht aan een fysiek persoon of verenigingen verleend worden.”

AccepterenWeigeren