Informationsmeddelelse om behandling af personoplysninger

Denne informationsmeddelelse har i overensstemmelse med artikel 13 i EU-forordning 2016/679 (GDPR) til formål at oplyse brugeren af websiden om de formål, som vi indsamler personoplysninger til, hvorfor vi indsamler dem og måden, hvorpå brugerne kan opdatere, administrere, eksportere og slette sine personlige oplysninger.

Vores mål er at levere alle nødvendige informationer, så brugerne kan navigere tydeligt og sikkert på websiden. Det er derfor vigtigt at læse indholdet omhyggeligt, og hvis man ikke er enig i indholdet, bedes man som bruger stoppe med at navigere på websiden.

For at kunne levere disse serviceydelser har vi brug for at indsamle visse personlige oplysninger, også ved hjælp af automatiserede værktøjer, som beskrives herunder.

Dataansvarlig
Den ansvarlige for de indsamlede personoplysninger er Residence S.R.L., med hjemsted i Via Altinate 62, 35121 Padova, Italien, momsnr. 04060370287, e-mail privacy@residencevillage.com tlf. +390498246401, ved tegningsberettiget pro tempore.

Typen af indsamlede personoplysninger
Igennem websiden indsamler vi diverse af brugerens personlige oplysninger, som kan identificere brugeren, såsom navn/adresse og/eller oplysninger til udførelse af betaling. Vi indsamler særligt følgende personlige oplysninger:

 • Navigationsdata: informationer, som registreres af vores IT-systemer under brugerens navigation og leveringsaktivitet for serviceydelser. For mere information om typen af indsamlede oplysninger bedes brugeren læse også informationsmeddelelsen vedrørende Cookies.
  Følgende oplysninger er indbefattet:

  • informationer vedrørende internet kommunikationsprotokoller, IP-adresser og adgangslog til IT-systemerne
  • data vedrørende navigation og tidligere besøgte websider
  • data fra den browser, som brugeren anvender
 • Oplysninger, som frivilligt og direkte gives af brugeren: Med registrering eller brug af serviceydelserne på websiden meddeler brugeren frivilligt sine personlige oplysninger.
  Følgende oplysninger er indbefattet:

  • personoplysninger (fx.: navn, efternavn, adresse, cpr-nummer)
  • kommunikationsdata (fx.: telefonnummer, e-mail adresse)
  • betalingsoplysninger (fx.: betalingsmetode)
  • data indbefattet i dokumenter sendt af brugeren (fx.: pas osv.)
 • Oplysninger om tredjepart, som frivilligt gives af brugeren: Brugeren kan også frivilligt give oplysninger om tredjepart, som ikke har noget forhold til den dataansvarlige, for eksempel ved at uploade indhold på websiden. Se herunder for beskrivelse af denne type oplysninger.
  Følgende oplysninger er indbefattet:

  • identifikationsoplysninger om tredjepart (fx.: navn på personer, der tager ophold med brugeren osv.)
  • betalingsoplysninger for tredjepart
  • data indbefattet i dokumenter sendt af brugeren (fx.: teknisk dokumentation)

Hvis brugeren oplyser den dataansvarlige om indholdet vedrørende tredjepart, erklærer de at have indsamlet det nødvendige samtykke til behandling af de personlige oplysninger, og videregivelsen af samme til den dataansvarlige.

Formålet med behandlingen
De indsamlede personoplysninger via websiden behandles af den dataansvarlige for at:

 • gøre det muligt for brugerne at anvende websiden og serviceydelserne, der tilbydes igennem websiden
 • indhente og bekræfte bookinger og ekstra serviceydelser og levere de anmodede serviceydelser
 • opfylde forpligtelsen i “Sammenfattet lov om offentlig sikkerhed” (artikel 109 R.D. 18.6.1931 nr. 773), som forpligter til at give meddelelse til politiet med henblik på den offentlige sikkerhed om kundernes personoplysninger, som foreskrevet af Indenrigsministeriet (Dekret 7. januar 2013)
 • opfylde de gældende administrative, regnskabsmæssige og skattemæssige forpligtelser
 • fremskynde registreringsproceduren i tilfælde af flere ophold hos vores feriecenter
 • give information om opholdet på campingpladsen (post, meddelelser, besøg og telefonopkald)
 • statistiske analyser og markedsanalyser
 • administrere adgangen til eventuelle reserverede områder
 • sende meddelelser til brugerne og/eller kommunikere med dem i tilfælde af anmodning om teknisk assistance og/eller information

Herudover kan vi med brugernes samtykke:

 • sende informationer og opdateringer om tilbud og begivenheder knyttet til vores aktivitet igennem fremsendelse af informationsmateriale og reklamemateriale
 • udføre direkte salg af vores serviceydelser og indholdet på websiden.

Obligatorisk videregivelse af oplysninger
Brugerne kan selv vælge, om de vil videregive deres personoplysninger. Hvis personoplysningerne ikke videregives, kan det dog medføre, at de anmodede serviceydelser ikke kan leveres og/eller at den dataansvarlige ikke kan opfylde de kontraktmæssige forpligtelser (fx. hvis der ikke gives betalingsoplysninger).

Under alle omstændigheder skal personoplysningerne altid gives, hvis de er nødvendige for at kunne opfylde en lovmæssig forpligtelse (fx. ved fremsendelse i medfør af Sammenfattet lov om offentlig sikkerhed, opfyldelse af betalingsforpligtelser osv.).

Det juridiske grundlag for behandlingen
Den dataansvarlige udfører behandlingen af de personlige oplysninger, som foreskrevet i artikel 6 i forordning 679/2016, og særligt efter indhentning af brugerens samtykke.

Den dataansvarlige kan under alle omstændigheder behandle brugerens personoplysninger uden samtykke i følgende tilfælde:

 • hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som brugeren er part i, eller af hensyn til foranstaltninger, der træffes på dennes anmodning forud for indgåelse af en sådan kontrakt
 • hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er pålagt
 • hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte brugerens eller en anden fysisk persons vitale interesser
 • hvis behandlingen er nødvendig for at udføre offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
 • hvis behandlingen er nødvendig for at følge den dataansvarliges eller tredjeparts legitime interesser, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor, særligt hvis den registrerede er mindreårig.

Metoden til behandling
Behandlingen er personoplysninger udføres af autoriserede personer (fx ansatte og samarbejdspartnere) på vores adresse både i papirformat og i elektronisk/telematisk format med logikker, der er tæt knyttet til formålet anført i privatlivspolitikken, og under alle omstændigheder under overholdelse af de foreskrevne foranstaltninger i forordning 679/2016 til sikring og fortrolig opbevaring af oplysningerne, samt overholdelse af brugernes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og deres værdighed.

IT-systemerne og IT-programmerne er konfigureret med henblik på at reducere brugen af personoplysninger og identifikationsoplysninger til et minimum, således at de ikke længere behandles, når formålet i de enkelte tilfælde kan nås ved hjælp af hhv. anonyme oplysninger eller passende metoder, der gør det muligt at identificere den registrerede, hvis det skulle blive nødvendigt.

Vi garanterer personoplysningernes sikkerhed igennem backup-systemer og data recovery.

Behandlingens varighed
Personoplysningerne opbevares i det nødvendige tidsrum for levering af serviceydelserne (fx. indtil kundekontoen slettes fra websiden) og/eller samtykket tilbagekaldes og/eller indtil det indlæste indhold er tilgængeligt på websiden.

Hvis samtykket tilbagekaldes og/eller når fristen for serviceydelserne er ophørt, opbevares personoplysningerne i et tidsrum fastsat ved lov til opfyldelse af for eksempel civile og skattemæssige forpligtelser, og under alle omstændigheder i et tidsrum på ikke under 10 år.

Overførsel af personoplysninger til udlandet
For at forbedre de tilbudte serviceydelser kan vi overføre brugerens personoplysninger til andre europæiske medlemsstater, for eksempel i tilfælde af brug af Cloud-systemer.

Hvis leveringen af de anmodede serviceydelser, eller på grund af tekniske og/eller operative årsager, kræver, at det er nødvendigt at benytte partnere, der har hjemsted uden for EU, eller det bliver nødvendigt at overføre nogle indsamlede oplysninger til IT-systemer og serviceydelser i en cloud, som er placeret uden for EU, reguleres behandlingen i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel V i forordning 679/2016 og autoriseres ud fra specifikke afgørelser i EU.

Deling af personoplysninger
Brugerens personoplysninger kan ud over at blive videregivet til ansatte og/eller samarbejdspartnere, der er autoriseret til behandling af personoplysningerne, også blive videregivet til:

 • enheder, som det er nødvendigt at samarbejde med for at kunne levere serviceydelserne, blandt andet:
  • enheder, hvor videregivelsen er nødvendigt for at kunne levere de anmodede serviceydelser
  • enheder, der er udpeget til at udføre tekniske aktiviteter
  • andre ansatte og/eller samarbejdspartnere, som er autoriseret til behandling af personoplysningerne
 • enheder, som vi benytter os af til fremsendelse af salgsmeddelelser
 • professionelle firmaer, der tilbyder assistance og rådgivning inden for regnskab, administration, jura, skat, økonomi
 • retlige myndigheder med henblik på bekæmpelse af lovovertrædelser og kontrol.

Brugernes personoplysninger udbredes aldrig til andre.

De registreredes rettigheder
Alle brugere og/eller registrerede i forbindelse med behandlingen kan til enhver tid udøve rettighederne foreskrevet i artikel 15-22 i forordning 679/2016, og navnlig er det muligt at:

– tilbagekalde samtykket til behandling af personoplysningerne, hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på samtykke

– få oplyst, om den dataansvarlige opbevarer og/eller behandler personoplysningerne og få fuld adgang til oplysningerne i form af en kopi (artikel 15 Ret til indsigt)

– anmode om berigtigelse af urigtige personoplysninger eller fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger (artikel 16 Ret til berigtigelse)

– anmode om sletning af personoplysninger, som den dataansvarlige har i sin besiddelse, hvis der forelægger en af begrundelserne foreskrevet i forordning 679/2016 (Ret til sletning, 17)

– anmode den dataansvarlige om at begrænse behandlingen til kun visse personoplysninger i de foreskrevne tilfælde (artikel 18 Ret til begrænsning af behandling)

– anmode om og modtage ens personoplysninger, som er blevet behandlet af den dataansvarlige, i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller bede om overførsel til en anden dataansvarlig uden hindring i de foreskrevne tilfælde (artikel 20 Ret til dataportabilitet)

– gøre indsigelse helt eller delvist mod behandlingen af personoplysningerne med det formål at fremsende salgsmateriale og/eller tilbud, samt den eventuelt tilknyttede profileringsaktivitet (artikel 21 Ret til indsigelse)

De registrerede kan udøve disse rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige på adresserne angivet øverst.

Herudover har den registrerede altid ret til at indgive klage til tilsynsmyndighederne for beskyttelse af personoplysninger i medfør af artikel 77 i forordning 679/2016

Andet
Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet i denne informationsmeddelelse om behandling af personoplysninger til enhver tid ved at give meddelelse herom på normal vis og under alle omstændigheder ved offentliggørelse på websiden.
Medmindre andet anføres, træder ændringerne i kraft fra øjeblikket for offentliggørelsen af opdateringen.
Den officielle version af denne informationsmeddelelse om behandling af personoplysninger er den italienske udgave.

INFORMATIONSMEDDELELSE OM BRUG AF COOKIES

Dataansvarlig
Med denne tekst vil Residence S.R.L., med hjemsted i Via Altinate 62, 35121 Padova, Italien, momsnr. 04060370287, e-mail privacy@residencevillage.com tlf. +390498246401, gerne informere brugerne om, hvordan vi anvender Cookies, beacon, tracker og lignende værktøjer på vores webside.

Hvad er Cookies?
Cookies er korte tekstfiler, som downloades af brugerens webbrowser, når man åbner en internetside.

Når brugeren senere hen åbner siden, kan siden registrere, om brugerens allerede har besøgt siden, med hvilken enhed, hvilke sider er blevet åbnet og hvilke sider brugeren kommer fra. Cookies findes ikke på vores servere, men i brugerens computer, og de kan fjernes ved at ændre browserindstillingerne.

De er nyttige til flere ting. De kan vise statistikker over antallet af brugere, som dagligt besøger websiden, hvilke tredjeparts websider, de kommer fra, hvilke sider, der er besøgt, og de kan forbedre sidens ydelse og indlæsning. De bidrager derfor til en bedre oplevelse under brug og af vores serviceydelser, som tilpasses kundernes behov.

Cookies kan have forskellige funktioner:

 • Tekniske Cookies: har netop en teknisk funktion, som gør det muligt for brugeren at interagere med siden, for eksempel ved at gemme login, så navigationen og benyttelsen bliver hurtigere, huskes tidligere besøg på siden
 • Analytiske Cookies: gør det muligt for siden at indsamle samlede informationer om antallet af brugere, hvordan de besøger selve siden, fra hvilke sider de kommer fra og mod hvilke sider de afslutter besøget, så der kan udarbejdes generelle og anonyme statistikker om serviceydelsen og dens brug. Disse Cookies kan sammenlignes med Tekniske Cookies, hvor data indsamles i samlet og anonym form.
 • Profilerings-Cookies: gør det muligt at oprette brugerprofiler knyttet til forbrugsvaner og præferencer under navigation.

Der findes desuden andre typer Cookies, som er kendetegnet ved den person, der sender dem, dvs. førsteparts Cookies (når vi administrerer dem direkte) og tredjeparts Cookies (når Cookies sendes og indsamles af tredjepart, som er selvstændig dataansvarlig for behandlingen). På websiden bruger vi tredjeparts Cookies for at kunne levere nogle specifikke analyseserviceydelser vedrørende websidens funktion.

Hvilke Cookies bruger vi?
For at optimere navigationen og kontrollere, at websiden fungerer korrekt, bruger vi Tekniske og Analytiske Cookies. Vi brug i dag ikke Profileringscookies, som kan oprette en forbrugsprofilering af vores brugere, men vi forbeholder os retten til at anvende dem, og der gives besked i denne informationsmeddelelse.

Særligt bruger vi følgende Cookies:

Site Cookies

Cookie Type Domæne Varighed Funktion Link til ekstern Policy
_fbp Analytisk .residencevillage.com 1 time Anvendes af Facebook til at levere en række reklameprodukter, som tilbydes i realtid af tredjepart.
_gat Analytisk .residencevillage.com 1 time Anvendes af Google Analytics til at begrænse hyppigheden af anmodninger
_ga Analytisk .residencevillage.com 1 time Registrerer et entydigt ID, der bruges til at oprette statistiske data om, hvordan brugeren anvender internetsiden.
_gid Analytisk .residencevillage.com 1 time Registrerer et entydigt ID, der bruges til at oprette statistiske data om, hvordan brugeren anvender internetsiden.
displayCookieConsent Teknisk .residencevillage.com 1 time Lagrer accept af Cookie bannere fra brugerens side
PHPSESSID Teknisk .residencevillage.com 1 time Opbevarer status for brugeren på de forskellige sider på websiden.
pll_language Teknisk .residencevillage.com 1 time

Ovennævnte Cookies, også fra tredjepart, anvendes udelukkende samlet på en måde, så de er anonyme og ikke giver mulighed for at identificere brugerne.

Der skal dog tages højde for, at i tilfælde af tredparts Cookies har vi ikke adgang til de indsamlede data, da disse indsamles og behandles af en anden part end den dataansvarlige for behandlingen. I sådanne tilfælde bedes man læse Privacy Policy anført i linket i marginen på tabellen med henblik på at på oplysning og den dataansvarlige og metoden til indsamling.

I tilfælde af tredjeparts Cookies er vi under alle omstændigheder ikke ansvarlige for forkerte behandlingsmetoder eller metoder, der afviger fra dem, der er beskrevet i informationsmeddelelsen.

Hvornår betragtes behandlingen af oplysninger udført igennem Cookies som accepteret?
Behandling udført ved hjælp af Cookies betragtes som accepteret af brugeren i det øjeblik brugeren har åbnet siden og set den korte udgave af informationsmeddelelsen og vælger at fortsætte navigationen ved at interagere med siderne på websiden, og under alle omstændigheder udføre handlinger, der er inkompatible med lukningen af websiden eller en anden side på websiden, eller som beskrevet i næste punkt ”Hvordan kan jeg gøre indsigelse mod brug af Cookies?”

Hvordan kan jeg gøre indsigelse mod brug af Cookies?
Der findes forskellige måder, man kan blokerer Cookies på, og brugeren kan gøre indsigelse mod brug af Cookies ved ikke at give samtykke og slette dem, der allerede er indsamlet.

De fleste browsere (Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari ecc.) er konfigureret til at acceptere Cookies. I disse browsere kan man slå brug af Cookies fra. Herunder er alle link til fremgangsmåde på de mest anvendte browsere:

Man kan også blokere brug af Cookies ved hjælp af funktionen anonym navigation, som findes i størstedelen af webbrowserne.

Hvis man vil blokere udvalgte Cookies. Vi foreslår følgende værktøjer:

 • Ghostery: Plug-in til webbrowser, som gør det muligt at vælge, hvilke Cookies, der skal anvendes for hver webside, så brugeren kan slå brug af hver enkelt Cookie fra.
 • Your Online Choices: Webside, som gør det muligt at personligt rettede reklamer fra.
 • Fjernelsesværktøj Google Analytics: Plug-in til webbrowser, der gør det muligt af slå Google Analytics fra.

Hvis man slår brugen af Cookies fra
Brugeren kan selv vælge at slå alt brug af Cookies fra, men det kan medføre problemer og/eller fejl i anvendelsen af websiden og forhindre, at siden kan gennemføre de nødvendige tekniske funktioner.

Andre Cookies fra tredjepart
Ved brug af websiden forbeholder vi os retten til at anvende andre Cookies fra tredjepart, som er knyttet til tredjeparts serviceydelser, som kan være indbygget i siden. Vi forbeholder os særligt retten til at anvendes følgende serviceydelser:

I tilfælde af brug af sådanne serviceydelser er vi ikke ansvarlige for deres behandling af personoplysninger, idet de udelukkende afvendes til det formål at dele indholdet inden på vores webside og ikke at indsamle selve personoplysningerne. Indsamlingen sker af selvstændig og anden dataansvarlig, som er anført i informationsmeddelelsen og/eller under alle omstændigheder direkte knyttet til den anvendte serviceydelse.

Hvis vores webside eller brugeren anvender andre deleværktøjer og/eller til inkorporering af indhold, bedes du kontrollere privatlivspolitikken hos serviceydelsen knyttet til indholdet eller deleserviceydelsen.

Henvisning til privatlivspolitik for websiden og brancheregler
Hvad angår alt det, der ikke er anført her, henviser vi til vores privatlivspolitik, samt EU-forordning 679/2016.

Tredjeparts websider

Tredjeparts websider, som kan åbnes via websiden, er ikke omfattet af denne informationsmeddelelse, og derfor kan vi ikke holdes ansvarlige for behandlingen, der foregår på disse sider.

De registreredes rettigheder
Alle brugere og/eller registrerede i forbindelse med behandlingen kan til enhver tid udøve rettighederne foreskrevet i artikel 13 i forordning 679/2016, og navnlig er det muligt at:

– tilbagekalde samtykket til behandling af personoplysningerne, hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på samtykke

– få oplyst, om den dataansvarlige opbevarer og/eller behandler personoplysningerne og få fuld adgang til oplysningerne i form af en kopi (artikel 15 Ret til indsigt)

– anmode om berigtigelse af urigtige personoplysninger eller fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger (artikel 16 Ret til berigtigelse)
anmode om sletning af personoplysninger, som den dataansvarlige har i sin besiddelse, hvis der forelægger en af begrundelserne foreskrevet i forordning 679/2016 (Ret til sletning, 17)

– anmode den dataansvarlige om at begrænse behandlingen til kun visse personoplysninger i de foreskrevne tilfælde (artikel 18 Ret til begrænsning af behandling)
– anmode om og modtage ens personoplysninger, som er blevet behandlet af den dataansvarlige, i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller bede om overførsel til en anden dataansvarlig uden hindring i de foreskrevne tilfælde (artikel 20 Ret til dataportabilitet)
– gøre indsigelse helt eller delvist mod behandlingen af personoplysningerne med det formål at fremsende salgsmateriale og/eller tilbud, samt den eventuelt tilknyttede profileringsaktivitet (artikel 21 Ret til indsigelse)

Herudover har den registrerede altid ret til at indgive klage til tilsynsmyndighederne for beskyttelse af personoplysninger i medfør af artikel 77 i forordning 679/2016

Kontakt
Med henblik på rettighederne jf. artikel 15-22 i forordning 679/2016 kan den dataansvarlige kontaktes på følgende adresser:

E-mail: privacy@residencevillage.com

Tlf: +390498246401

Privacy17/04/2019 16:17:19Residence Village