Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Deze informatie, die gemaakt is in overeenstemming met Art. 13 van Regl. 2016/679 (AVG), heeft tot doel om Gebruikers van de Website duidelijk te maken op welke manier we persoonsgegevens verzamelen, de reden waarom we ze verzamelen en de modaliteiten waarmee de Gebruikers zelf hun eigen informatie kunnen bijwerken, beheren, exporteren en verwijderen.

Ons doel is om alle informatie te verstrekken die nodig is om het surfen door Gebruikers binnen de Website transparant en veilig te maken.Het is daarom belangrijk om de inhoud, zoals hieronder aangegeven, zorgvuldig te lezen, en in het geval dat u het met de inhoud niet eens bent, verzoeken we gebruikers om te stoppen met surfen op de Website.

Om deze diensten te kunnen verlenen, moeten we echter ook wat persoonsgegevens verzamelen, ook via geautomatiseerde hulpmiddelen, zoals hierna aangegeven.

De Gegevensbeheerder
De Gegevensbeheerder van de verzamelde persoonsgegevens is Residence S.R.L., gevestigd in Via Altinate 62, 35121 Padova, Italië, BTW 04060370287, e-mail privacy@residencevillage.com tel. +390498246401, in persoon van de wettelijke vertegenwoordiger pro tempore.

Type verzamelde persoonsgegevens
Via de Website verzamelen wij verschillende persoonsgegevens voor het identificeren van Gebruikers, zoals persoonsgegevens en/of boekhoudgegevens.In het bijzonder verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Navigatiegegevens: informatie die door onze computersystemen worden geregistreerd tijdens het surfen door gebruikers en door de activiteit van het leveren van diensten.Voor meer informatie over de soorten gegevens die worden verzameld, verzoeken we gebruikers om ook het Cookiebeleid te lezen.
  De volgende gegevens zijn inbegrepen:

  • informatie met betrekking tot communicatieprotocollen voor internet, IP-adressen en toegangslogboeken voor informatiesystemen;
  • gegevens met betrekking tot eerdere navigatie en bezochte websites;
  • gegevens die verstrekt zijn door de browser die de Gebruiker gebruikt heeft;
 • Gegevens die vrijwillig en rechtstreeks door de Gebruiker zijn verstrekt:Door zich te registreren of gebruik te maken van de diensten die op de Website worden aangeboden, communiceert de Gebruiker vrijwillig zijn persoonsgegevens.
  De volgende gegevens zijn inbegrepen:

  • Persoonsgegevens (bijvoorbeeld: voornaam, achternaam, adres, BSN)
  • contactgegevens (bijv.: telefoonnummer, e-mailadres)
  • boekhoudgegevens (bijv. betalingsmethode)
  • gegevens in documenten die door gebruikers zijn verzonden (bijvoorbeeld: identiteitsdocumenten, enz.)
 • Gegevens van derden die door de Gebruiker vrijwillig zijn verstrekt: De Gebruiker kan ook vrijwillig gegevens van derden verstrekken, die geen verband hebben met de Beheerder, bijvoorbeeld door het uploaden van gegevens op de website.Zie het volgende punt voor dit type gegevens.
  De volgende gegevens zijn inbegrepen:

  • identificatiegegevens van derden (bijv.: naam van personen die bij de Gebruiker verblijven, enz.)
  • boekhoudgegevens van derden
  • gegevens in documenten die door Gebruikers zijn verzonden (bijv.: technische documentatie)

Als de Gebruiker aan de Beheerder gegevens doorgeeft van derden, dient hij te verklaren dat hij de benodigde toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens en voor de mededeling van deze gegevens aan de Beheerder heeft.

Doel van de Verwerking
Persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, worden door de Beheerder voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Gebruikers in staat stellen om de Website te gebruiken en de diensten die daarop worden aangeboden;
 • reserveringen en overige diensten verwerven en bevestigen en om de gevraagde diensten te verlenen;
 • het nakomen van verplichtingen zoals voorzien in de “Geconsolideerde wet op de openbare veiligheid” (Art. 109 Besluit18.6.1931 nr. 773), die ons verplicht om, in het kader van de openbare veiligheid, de persoonsgegevens van ondergebrachte klanten door te geven aan het Hoofdbureau van de politie, overeenkomstig de regels die zijn vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Besluit van 7 januari 2013);
 • voldoen aan de geldende administratieve, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen;
 • de registratieprocedures versnellen in het geval van een volgend verblijf in onze faciliteit;
 • informatie verstrekken over kampeervakanties (post, berichten, bezoeken en telefoontjes);
 • statistische analyses en marktanalyse;
 • de toegang tot persoonlijke pagina’s beheren;
 • berichten versturen naar Gebruikers en/of met hen communiceren in het geval van een verzoek om technische assistentie en/of informatie;

Bovendien kunnen we, met toestemming van de Gebruiker, ook:

 • informatie en updates sturen met betrekking tot aanbiedingen, promoties en evenementen die verband houden met onze activiteit, door het sturen van informatie- en reclamemateriaal;
 • een directe verkoopdienst van de Diensten en van de inhoud van de Website uitvoeren.

Verplichting om gegevens te verstrekken
Het verstrekken van gegevens door de Gebruiker is facultatief.Niettemin kan het niet verstrekken van persoonsgegevens tot gevolg hebben dat de Beheerder de gevraagde diensten niet kan verlenen en/of de contractuele verplichtingen niet kan nakomen (bijv.: als gegevens voor het uitvoeren van betalingen niet worden verstrekt).

In elk geval is het verstrekken van gegevens altijd verplicht wanneer deze noodzakelijk zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen (bijvoorbeeld in het geval van verzending overeenkomstig de geconsolideerde wet op de openbare veiligheid; het nakomen van boekhoudkundige verplichtingen; enz.).

Rechtsgrondslag van de verwerking
De Beheerder verwerkt de persoonsgegevens zoals aangegeven in Art. 6 van Regl. 679/2016, en in het bijzonder na ontvangst van toestemming door de Gebruiker.
De Beheerder kan de persoonsgegevens van gebruikers in elk geval ook zonder hun toestemming verwerken in de volgende gevallen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvan de Gebruiker een onderdeel is, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de Gebruiker genomen zijn;
 • de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de Gegevensbeheerder is onderworpen;
 • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de Gebruiker of van een andere fysieke persoon te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang, of in verband met het uitoefenen van het openbaar gezag waarvoor de gegevensbeheerder gemachtigd is;
 • de verwerking is noodzakelijk om het rechtmatige belang van de gegevensbeheerder of derden na te streven, mits de belangen of de fundamentele rechten en vrijheid van de betrokkene niet prevaleren en de bescherming van persoonsgegevens vereisen, vooral als de betrokkene minderjarig is.

Wijze van Verwerking
De verwerking van persoonsgegevens wordt door bevoegde personen uitgevoerd (bijv. werknemers en medewerkers), in onze kantoren, zowel op papier als met de computer / met telematicamiddelen en alleen betrekking hebbend op de doeleinden die in het privacybeleid worden vermeld, en sowieso met naleving van de voorgeschreven maatregelen in Regl. 679/2016 om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen, alsmede de fundamentele rechten en vrijheden van de Gebruikers, en van hun waardigheid.

Informatiesystemen en computerprogramma’s zijn geconfigureerd om het gebruik van persoonsgegevens en identificatiegegevens te minimaliseren, zodat verwerking ervan wordt uitgesloten wanneer de in individuele gevallen nagestreefde doelen kunnen worden bereikt door, respectievelijk, anonieme gegevens of geschikte methoden waarmee de betrokkene alleen kan worden geïdentificeerd als dat nodig is.

We garanderen de veiligheid van de gegevens ook via geschikte backup- en gegevensherstelsystemen.

Looptijd van de Verwerking
Persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is voor het leveren van de Diensten (bijv.: zolang het account niet van de Website wordt verwijderd) en/of totdat de toestemming is ingetrokken en/of totdat de geüploade inhoud beschikbaar is op de Website zelf.

In het geval van intrekking van de toestemming en/of beëindiging van de Diensten, zullen de gegevens worden bewaard binnen de voorwaarden die bij wet zijn vastgesteld voor de naleving van civielrechtelijke en fiscale verplichtingen, voor een periode van tenminste 10 jaar.

Overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland
Om de aangeboden diensten te verbeteren, kunnen we de persoonsgegevens van gebruikers overdragen aan andere lidstaten van de Europese Unie, bijvoorbeeld in het geval van gebruik van cloudsystemen.

Als het voor de levering van de gevraagde diensten of om technische en/of operationele redenen noodzakelijk is om entiteiten te gebruiken die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, of als het nodig is om een deel van de verzamelde gegevens over te brengen naar technische systemen en diensten die in de cloud worden beheerd en zich buiten de Europese Unie bevinden, zal de behandeling worden geregeld in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk V van Regl. 679/2016 en geautoriseerd op basis van specifieke beslissingen van de Europese Unie.

Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van Gebruikers kunnen, behalve aan werknemers en/of medewerkers die bevoegd zijn voor de verwerking, meegedeeld worden aan:

 • entiteiten met wie het nodig is om te communiceren over het leveren van diensten, waaronder:
  • Entiteiten voor wie communicatie noodzakelijk is om de gevraagde diensten te leveren
  • Entiteiten die gemachtigd zijn om technische werkzaamheden uit te voeren
  • Overige werknemers en/of medewerkers die speciaal aangesteld zijn voor de verwerking
 • entiteiten waarvan we gebruik maken om commerciële informatie te verzenden.
 • bureaus die bijstand en advies verlenen op het gebied van boekhouding, administratie, wetgeving, belastingen en financiën.
 • justitiële autoriteiten met het oog op opsporing en bestrijding.

Gebruikersgegevens worden nooit verspreid.

Rechten van de Betrokkenen
Elke Gebruiker en/of Betrokkene bij de verwerking kan op elk moment de rechten uitoefenen die zijn voorzien in Art.15-22 van Regl. 679/2016, en in het bijzonder:

– intrekken van hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, in gevallen waar de verwerking van gegevens gebaseerd is op de toestemming die zij hebben gegeven;

– om te weten of de Beheerder persoonsgegevens van hem bewaart en/of verwerkt en deze volledig kan inkijken en ook een kopie ervan kan verkrijgen (Art. 15 Recht van inzage);

– verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledig ingevoerde persoonsgegevens (Art. 16 Recht op rectificatie);

– verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens die in het bezit zijn van de Beheerder, indien er redenen zijn in verband met Regl. 679/2016 (Recht op gegevenswissing, 17);

– de Beheerder verzoeken om, indien van toepassing, de verwerking van enkele persoonsgegevens te beperken (Art. 18 Recht op beperking van de verwerking);

– verzoeken om en ontvangen van de door de Beheerder verwerkte persoonsgegevens, in een gestructureerd formaat, in gewoon gebruik en in leesbare vorm voor automatische apparaten, of verzoeken om, indien van toepassing, overdracht naar een andere beheerder, zonder belemmeringen (Art. 20, Recht op overdraagbaarheid);

– geheel of gedeeltelijk bezwaar maken tegen de gegevensverwerking voor het verzenden van zakelijk materiaal en/of reclamemateriaal, alsmede tegen enig daaraan gerelateerde activiteit voor profilering (Art. 21, Recht van bezwaar);

Elke Betrokkene kan deze rechten uitoefenen door te communiceren met de Gegevensbeheerder, naar de adressen die bovenaan worden vermeld.

Bovendien heeft de Betrokkene altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens op grond van Art. 77 van Regl. 679/2016

Diversen
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de inhoud van deze informatie over de verwerking van persoonsgegevens te wijzigen, door kennisgeving via de gebruiksvormen en in elk geval door publicatie op de Website.

De wijzigingen worden van kracht, tenzij anderszins gemeld, vanaf het moment van publicatie van de update.

De officiële versie van deze informatie over de verwerking van persoonsgegevens is de geschreven Italiaanse versie.

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES

De Gegevensbeheerder
Met deze tekst willen wij, Residence B.V., met kantoren in Via Altinate 62, 35121 Padua, Italië B.T.W. 04060370287, e-mail privacy@residencevillage.com tel. +390498246401, onze Gebruikers informeren hoe wij via onze website gebruik maken van Cookies, Beacons, Trackers en soortgelijke tools.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn korte tekstbestanden die worden gedownload van de webbrowser van Gebruikers bij het bezoeken van een website.

Zij staan de Website toe om, tijdens een volgend bezoek door de Gebruiker, te weten of deze al eerder de website heeft bezocht, met welk apparaat, welke pagina’s al zijn bezocht en vanaf welke pagina’s de bezoeker komt.Cookies bevinden zich niet op onze servers, maar op de computer van de Gebruiker en kunnen via de browserinstellingen worden verwijderd.

Ze zijn nuttig voor verschillende doeleinden. Dankzij Cookies hebben we statistieken over het aantal gebruikers dat dagelijks toegang heeft tot de Website, van welke verschillende websites van derden deze gebruikers komen, welke pagina’s er worden bezocht en in ieder geval om de werking en het laden van de Website zelf te verbeteren.Ze dragen daarom zowel bij aan de verbetering van de gebruikerservaring als aan de diensten die we bieden, om zo te voldoen aan de behoeften van onze klanten.

Cookies kunnen verschillende functies hebben:

 • Technische cookies: voeren een technische functie uit, waardoor de gebruiker met de Website kan communiceren, bijvoorbeeld door het inloggen te onthouden waardoor surfen sneller gaat, en onthouden eerdere bezoeken;
 • Analytische cookies: zorgen ervoor dat de Website informatie kan verzamelen, over het aantal gebruikers, over hoe zij de Website bezoeken, van welke Websites zij komen en naar welke Websites zij gaan, om zo algemene en anonieme statistieken te verwerken over de dienst en het gebruik ervan.Deze Cookies kan men vergelijken met Technische Cookies waarbij de gegevens op anonieme wijze worden verzameld;
 • Profielcookies: hiermee worden profielen van gebruikers gemaakt, welke gerelateerd zijn aan consumptiepatronen en voorkeuren die tijdens het surfen worden gebruikt.

Verder zijn er nog andere soorten Cookies, afhankelijk van de relatie tot het onderwerp dat ze verzendt, namelijk First Party Cookies (wanneer wij de directe beheerders zijn) en Third Party Cookies (wanneer Cookies worden verzonden en verzameld door een Derde, onafhankelijke Gegevensbeheerder).Op de Website gebruiken we ook Third Party Cookies om een aantal analytische diensten te verlenen, specifiek voor de werking van de Website.

Welke Cookies gebruiken we?
Om de surf-ervaring te verbeteren en de correcte werking van de Website te verifiëren, gebruiken we Technische en Analytische Cookies. Tot op heden gebruiken we geen Profielcookies die geschikt zijn om consumentenprofielen van onze Gebruikers te maken, maar we behouden ons het recht voor om deze te gebruiken door u via deze informatie op de hoogte te stellen.

In het bijzonder gebruiken we de volgende Cookies:

Site Cookies

Cookie Type Domein Tijdsduur Functie Link naar externe Policy
_fbp Analytisch .residencevillage.com 1 uur Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te bieden als real-time aanbiedingen van derde adverteerders.
_gat Analytisch .residencevillage.com 1 uur Gebruikt door Google Analytics om het aantal verzoeken te beperken
_ga Analytisch .residencevillage.com 1 uur Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gid Analytisch .residencevillage.com 1 uur Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
displayCookieConsent Technisch .residencevillage.com 1 uur Onthoudt het accepteren van de banner van het Cookie van de Gebruiker.
PHPSESSID Technisch .residencevillage.com 1 uur Bewaart de gebruikersstatus op de verschillende pagina’s van de site.
pll_language Technisch .residencevillage.com 1 uur

Bovendien worden de bovengenoemde Cookies, inclusief de Third Party Cookies, alleen in verzamelde vorm gebruikt, op dusdanige wijze dat ze anoniem blijven en de identificatie van Gebruikers wordt verhinderd.

Men dient er echter rekening mee te houden dat we in het geval van Third Party Cookies niet verantwoordelijk zijn voor de verzamelde gegevens, omdat deze worden verzameld en verwerkt door een andere Gegevensbeheerder.Raadpleeg in dit geval het Privacybeleid dat wordt vermeld in de link aan de zijkant van de tabel, om de Beheerder en de feitelijke verzamelwijze te vinden.

In het geval van Third Party Cookies zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor een onjuiste gegevensverwerking of enigszins anders dan die in de informatie.

Wanneer wordt de gegevensverwerking via cookies als geaccepteerd beschouwd?
De verwerking die via Cookies wordt uitgevoerd wordt door de Gebruiker als geaccepteerd beschouwd wanneer deze, eenmaal ingelogd op de Website en de verkorte informatie heeft gezien, besluit door te gaan met surfen, en interactie heeft met de pagina’s van de Website en in elk geval een oneigenlijke bewerking uitvoert met het sluiten van de startpagina of andere pagina van de Website, ofwel met hetgeen wordt beschreven in het volgende punt “Hoe kan men bezwaar maken tegen het gebruik van Cookies”.

Hoe kan men bezwaar maken tegen het gebruik van Cookies?
Er zijn verschillende manieren om het gebruik van Cookies te blokkeren en elke Gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik ervan, door toestemming te weigeren en door de reeds verzamelde Cookies te verwijderen.

De meeste browsers (Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari etc.) zijn geconfigureerd om Cookies te accepteren.Dezelfde browsers bieden de mogelijkheid om de instellingen uit te schakelen.Hier volgen de links naar de betreffende procedures voor de meest bekende webbrowsers:

U kunt het gebruik van cookies ook blokkeren via de optie om anoniem te surfen op de Website, hetgeen beschikbaar is in de meeste webbrowsers.

En verder nog om Cookies selectief te blokkeren.We bieden de volgende middelen:

 • Ghostery:Plug-in voor webbrowsers waarmee u kunt selecteren welke Cookies u voor elke website wilt gebruiken, zodat elke gebruiker ze selectief kan uitschakelen;
 • Your Online Choices:Website die het uitschakelen van gedragsreclame toestaat;
 • Strumento di rimozione Google Analytics:Plug-in voor webbrowsers waarmee u Google Analytics kunt uitschakelen;

Gevolgen voortvloeiend uit het uitschakelen van Cookies
Hoewel de Gebruiker Cookies kan deactiveren, kan dit leiden tot storingen en/of fouten in de werking van de Website, waardoor deze de noodzakelijke technische functies niet kan uitvoeren.

Overige Third Party Cookies
Bij het gebruik van de Website behouden wij ons het recht voor om overige Third Party Cookies te gebruiken die betrekking hebben op diensten van Derden, en die mogelijk op de Website zijn geïnstalleerd.In het bijzonder behouden we ons het recht voor om de volgende diensten te gebruiken:

In het geval van gebruik van deze diensten zijn wij niet verantwoordelijk voor de door hen verwerkte gegevens, waarbij deze gegevens alleen worden gebruikt om de inhoud op onze Website te delen, en niet voor het verzamelen van de gegevens zelf.Het verzamelen van gegevens wordt uitgevoerd door een andere onafhankelijke Beheerder, zoals aangegeven in de informatie en/of in elk geval direct gerelateerd aan de gebruikte dienst.

In het geval dat op onze Website of van de Gebruiker verschillende tools voor het delen en/of inbedden van inhoud worden gebruikt, verzoeken wij u om het privacybeleid van de dienst te raadplegen, welke gekoppeld is aan de inhoud of de dienst van het delen.

Verwijzing naar het Privacybeleid van de Website en naar de sectorale wetgeving
Voor alles wat hier niet wordt vermeld verwijzen wij u naar ons Privacybeleid, alsmede naar Regl. EU 679/2016.

Websites van Derden
Websites van Derden, die toegankelijk zijn via de Website, vallen niet onder deze informatie en daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking die zij hebben uitgevoerd.

Rechten van de Betrokkenen
Elke Gebruiker en/of Betrokkene bij de verwerking kan op elk moment de rechten uitoefenen die zijn voorzien in Art. 13 van Regl. 679/2016, en in het bijzonder:

– intrekken van hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, in gevallen waar de verwerking van gegevens gebaseerd is op de toestemming die zij hebben gegeven;

– om te weten of de Beheerder persoonsgegevens van hem bewaart en/of verwerkt en deze volledig kan inkijken en ook een kopie ervan kan verkrijgen (Art. 15 Recht van inzage);

– verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledig ingevoerde persoonsgegevens (Art. 16 Recht op rectificatie);

– verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens die in het bezit zijn van de Beheerder, indien er redenen zijn in verband met Regl. 679/2016 (Recht op gegevenswissing, 17);

– de Beheerder verzoeken om, indien van toepassing, de verwerking van enkele persoonsgegevens te beperken (Art. 18 Recht op beperking van de verwerking);

– verzoeken om en ontvangen van de door de beheerder verwerkte persoonsgegevens, in een gestructureerd formaat, in gewoon gebruik en in leesbare vorm voor automatische apparaten, of verzoeken om, indien van toepassing, overdracht naar een andere beheerder, zonder belemmeringen (Art. 20, Recht op overdraagbaarheid);

– geheel of gedeeltelijk bezwaar maken tegen de gegevensverwerking voor het verzenden van zakelijk materiaal en/of reclamemateriaal, alsmede tegen enig daaraan gerelateerde activiteit voor profilering (Art. 21, Recht van bezwaar);

– Bovendien heeft de Betrokkene altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens op grond van Art. 77 van Regl. 679/2016

Contactgegevens
Voor de uitoefening van de rechten in art.15-22 Regl. 679/2016 kunt u contact opnemen met de Beheerder via de volgende adressen:

E-mail: privacy@residencevillage.com

Tel: +390498246401

Privacy17/04/2019 16:12:16Residence Village